geography是什么意思怎么读


第一组:AY、EY、OY

AY组合读[ei]:

today [tə\'dei] way [wei] play [plei] say [sei] day [dei] away [ə\'wei] player [\'pleiə] may [mei] stay [stei] maybe [\'meibi] relay [ri\'lei] lay [lei] pay[pei]

EY组合读双无音[ei]或长元音[i:]:

hey[hei] they [ðei] grey [grei] key [ki:]

EY组合读读[i]:

money [\'mʌni] Sydney [\'sidni] turkey [\'tə:ki] monkey [\'mʌŋki]

OY组合读[ɔi]:

boy [bɔi] toy [tɔi] employ [imˈplɔi] enjoy [inˈdʒɔi]

第二组:AW、EW、OW

AW组合读[ɔ:]:

draw [drɔ:] law[lɔ:] saw [s ɔ:] awful [ˈɔ:fl] flaw [flɔ:] lawn[lɔ:n] jaw[dʒɔ:] paw[pɔ:]

EW组合读音[ju:]:

news [nju:z] few [fju:] chew [tʃu:] crew [kru:]jewelry [\'dʒu:əlrɪ] Jewish [ˈdʒu:ɪʃ]

OW组合读[au]:

how [hau] down [daun] now [nau] flower [\'flauə] brown [braun] cow [kau] town [taun] shower [\'ʃauə] crow [krəu] allow [ə\'lau]

OW组合读[əu]:

row [rəu] know [nəu] window [\'windəu] yellow [\'jeləu] throw [θrəu] borrow [\'bɔrəu] tomorrow [tə\'mɔ:rəu] follow [\'fɔləu] grow [grəu] slow [sləu] show [ʃəu] snow [snəu] below [bi\'ləu] Moscow [\'mɔskəu] own [əun] bowl [bəul]

第三组:CH、GH、PH、TH、SH

CH组合读[tʃ]:

China [\'tʃaɪnə] chicken [\'tʃikin] much [mʌtʃ] lunch [lʌntʃ] child [tʃaild] chalk [tʃɔːk] change [tʃeɪn(d)ʒ] church [tʃɜ:tʃ] rich [rɪtʃ] each [iːtʃ]

CH组合读[k]:

school [sku:l] ache [eɪk] stomach[ˈstʌmək] mechanics [məˈkænɪk] chemistry [ˈkemɪstri]

CH组合读[ʃ]:

machine [mə\'ʃi:n] chef [ʃef]

GH组合读[f]:

laugh [lɑ:f] tough[tʌf] rough[rʌf] enough [ɪˈnʌf] cough [kɒf]

GH组合不发音:

right [rait] light[laɪt] high [hai] fight [faɪt]

PH组合读[f]:

telephone [\'telifəun] photo[\'fəutəu] geography [dʒi\'ɔgrəfi] elephant [\'elifənt] dolphin [\'dɔlfin] geography [dʒi\'ɔgrəfi] physics [\'fiziks] telegraph [\'teligrɑf]

SH组合读[ʃ]:

she [ʃi:] shop [ʃɔp] fresh[freʃ] finish [\'finiʃ] push[puʃ] ship[ʃɪp]

TH组合读清音[θ]:

thank [θæŋk] maths [mæθs] everything[\'evrɪθɪŋ] bath [\'bɑːθ] mouth [maʊθ] through [θruː] both[bəʊθ] path [pɑ:θ]

TH组合读浊音[ð]

this [ðis] that [ðæt] brother [\'brʌðə] these [ði:z] they [ðei] with [wið] then [ðen] together [tə\'geðə]

第四组:AR、ER、IR、OR、UR

AR组合在重读音节读[a:]

farm [fɑ:m] start [stɑ:t] park [pɑ:k] large [lɑ:dʒ] card [kɑ:d] scarf [skɑ:f] star [stɑ:] hard [hɑ:d] car [kɑː] market[\'mɑːkɪt] garden [\'gɑːd(ə)n] dark [dɑ:k ] arm [ɑːm]

AR组合在W后读[ɔ:]:

warm [wɔ:m] towards [tə\'wɔ:dz] war[wɔ:] warn[wɔ:n] wardrobe [\'wɔ:drəub] rewarding [ri\'wɔ:diŋ]

AR组合在非重读音节读 [ə]:

dollar[\'dɔlə] popular [\'pɔpjulə] sugar [\'ʃugə] forward [\'fɔːwəd] grammar [\'græmə]

ER在重读音节中读[ə:]:

term [tə:m] certainly [\'sə:tənli] person [\'pə:sn] university [,ju:ni\'və:siti] Germany [\'dʒə:məni] serve [sə:v] prefer [pri\'fə:] deserve [di\'zə:v] nervous [\'nə:vəs] expert [ek\'spə:t]

ER在非重读音节中读[ə]:

tiger [\'taigə] finger [\'fɪŋgə] offer[\'ɔfə] perhaps [pəˈhæps] number [\'nʌmbə] ruler [\'ru:lə] father [\'fɑ:ðə] after [\'ɑ:ftə]

IR在重读音节中读[ə:]:

girl [gə:l] bird [bə:d] first [fə:st] thirty [\'θə:ti] skirt [skə:t] birthday [\'bə:θdei] circle [\'sə:kl] dirty [\'də:ti]

or在重读音节中读[ɔ:]:

sport [spɔ:t] forty [\'fɔ:ti] for [fɔ:] important [im\'pɔ:tənt] short [ʃɔːt] horse [hɔːs] storm[stɔ:m] afford [ə\'fɔ:d]

or在非重读音节中读[ə]

doctor [dɔktə] monitor [\'mɒnɪtə] conductor [kən\'dʌktə] scissors [\'sizəz] comfortable [\'kʌmfətəbl]

or在W后读[ə:]

worker [\'wə:kə] world [wə:ld] word [wə:d] worse[wə:s]

UR在重读音节中读[ə:]

nurse [nə:s] turn [tə:n] purple [\'pə:pl] hurt[hə:t] purse [pə:s] disturb [dis\'tə:b] return [ri\'tə:n] surfing [\'sə:fiŋ] Turkey [\'tə:ki]

UR音节在非重读音节中读 [ə]:

surprise[sə\'praiz] Saturday [\'sætədi]


免责声明
    以上文章转载自互联网,文章内容仅供参考,不构成建议,也不代表百科学社赞同其观点。如有侵权请联系755934052@qq.com,提供原文链接地址以及资料原创证明,本站将会立即删除

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。