enough什么意思怎么读


在辅音字母里面,字母H一般发摩擦音[h],或者不发音(voiceless)。字母H可以与其它辅音字母组合一起发音,H双字母组合有五个:ch、gh、 ph、 sh 、th,它们的读音分别归纳如下:

一、CH组合

1.字母CH组合读[k],例如:school [sku:l] ache [eɪk] stomach[ˈstʌmək] mechanics [məˈkænɪk] chemistry [ˈkemɪstri];

2.字母CH组合读[ʃ],例如:machine [mə\'ʃi:n] chef [ʃef]

3.字母CH组合读[tʃ],例如:teacher [\'ti:tʃə] much [mʌtʃ] child [tʃaild] China [\'tʃainə] chair[tʃɛə] watch [wɔtʃ] lunch [lʌntʃ] catch [kætʃ] chips [tʃip] ouch [autʃ] chess [tʃes] each [i:tʃ] French [frentʃ] chicken [\'tʃikin] cheap [tʃi:p] match [mætʃ] March [mɑ:tʃ] church [tʃə:tʃ] change [tʃeindʒ] such [sʌtʃ] channel [\'tʃænl]

二、GH组合

1.字母GH组合读[f],例如:laugh [lɑ:f] enough [ɪˈnʌf] cough [kɒf] tough[tʌf] rough[rʌf]

2.字母GH组合读不发音(voiceless),例如:light [lait]fight [fait]high[hai] night[nait] eight[eit] weight[weit] neighbor[\'neɪbə] daughter[ˈdɔ:tə(r)] through[θru:] though[ðəʊ]

三、PH组合

字母PH组合读[f],例如:phone [fəun] photo [\'fəutəu] dolphin [\'dɔlfin] elephant [\'elifənt] telephone [\'telifəun] geography [dʒi\'ɔgrəfi] physics [\'fiziks] telegraph [\'teligrɑf]

四、SH组合

2)字母SH组合读[ʃ],例如:English [\'iŋgliʃ] sharpener [\'ʃɑ:pənə] she [ʃi:] shoe [ʃu:] short [ʃɔ:t] fish [fiʃ] shop [ʃɔp] wash [wɔʃ] dish [diʃ] wish [wiʃ] shall [ʃæl] push [puʃ] crash [kræʃ]

五、TH组合

1.字母TH组合读浊音[ð],例如:that [ðæt] this [ðis] father [\'fɑ:ðə] these [ði:z] they [ðei] brother [\'brʌðə] with [wið] other [\'ʌðə];

2.字母TH组合读清音[θ],例如:think [θiŋk] thing [θiŋ] something [\'sʌmθiŋ] math [mæθ] health [helθ] third [θə:d] thousand [\'θauzənd] south [sauθ] thin [θin] truth [tru:θ] thanks [θæŋks]


免责声明
    以上文章转载自互联网,文章内容仅供参考,不构成建议,也不代表百科学社赞同其观点。如有侵权请联系755934052@qq.com,提供原文链接地址以及资料原创证明,本站将会立即删除

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。